Thẻ: chỉ số vận mệnh

Chỉ số sứ mệnh, cách tính và ý nghĩa

Chỉ số sứ mệnh (hay chỉ số vận mệnh) là một trong những yếu tố